Regulamin sklepu

Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego sklep.imperialclinic.pl oraz zasady jego funkcjonowania.
 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego sklep.imperialclinic.pl jest firma Hubert Wysoczański – Doradztwo i Usługi, ul. Zygmunta Słomińskiego 5/ 126, 00-195 Warszawa, Polska, NIP: 8822051192, REGON: 020646092.

2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego sklep.imperialclinic.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

3. Znak towarowy Imperial Clinic jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.

4. Dane kontaktowe do obsługi Klientów: Imperial Clinic, ul. Obozowa 16 Lok. 39, 01-161 Warszawa. Adres email: kontakt@imperialclinic.pl, nr tel: (+48) 517 479 412

Definicje

1.Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Bon podarunkowy (lub Voucher) – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę za Produkt w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

1.2 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.4 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

1.5 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.

1.6 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.7 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

1.8 Produkt – dostępna w sklepie internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9 Sprzedawca – Hubert Wysoczański – Doradztwo i Usługi, ul. Zygmunta Słomińskiego 5/ 126, 00-195 Warszawa, Polska, NIP: 8822051192, REGON: 020646092.

1.10 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Konto

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego sklep.imperialclinic.pl jest posiadanie komputera, tableta, telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Podane na stronie ceny są cenami brutto w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

Warunki i termin płatności

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności za pomocą systemu szybkich płatności: PayNow, Szybkie Przelewy, Blik, karta płatnicza debetowa lub kredytowa.

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 15 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

Warunki i termin dostawy zamówienia

1. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji od chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Termin realizacji zamówień to 1-3 dni roboczych.

3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju – wysyłką na podany przez Klienta adres email.

4. Klient ma obowiązek sprawdzenia otrzymanego Bonu podarunkowego (vouchera). W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy poinformować o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail (kontakt@imperialclinic.pl).

5. Termin wykonania zakupionego zamówienia (wykonania zabiegu stanowiącego przedmiot Vouchera) należy ustalić indywidualnie ze Sprzedawcą.


Bony podarunkowe

1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.

3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.

4. Użytkownik – posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji w sklepie internetowym.

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w Klinice Imperial Clinic. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.

6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Bony zakupione w sklepie internetowym można realizować stacjonarnie (Imperial Clinic, ul. Obozowa 16/39, 01-161 Warszawa, Polska lub Imperial Clinic, ul. Zygmunta Słomińskiego 7, 00-195 Warszawa, Polska).

8. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.

9. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku:

11.1 upływu jego terminu ważności;

11.2 uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

12.W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

13. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

14. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@imperialclinic.pl lub pocztą / kurierem na adres: Imperial Clinic, ul. Obozowa 16/39, 01-161 Warszawa, Polska albo Imperial Clinic, ul. Zygmunta Słomińskiego 7, 00-195 Warszawa, Polska;

2. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest nr zamówienia, który klient posiada na mailu lub w zakładce moje konto, moje zamówienia

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

6. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres kontakt@imperialclinic.pl nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu dokonania zakupu.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem albo przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar na konto bankowe podane przez Klienta wraz z odstąpieniem od umowy.

4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy.

Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich modyfikowania lub usunięcia.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.sklep.imperialclinic.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.